Ostalo - u suradnji s PBF-om

Ostalo - u suradnji s PBF-om

Analiza fenolnih spojeva

  • Ukupni antocijani
  • Kopigmentirani antocijani
  • Gustoća boje (ton)
  • Intenzitet boje
  • Ukupni fenoli
  • Analiza fenolnih kiselina (HPLC)
  • Analiza antocijana pojedinačno (HPLC)
  • Analiza antioksidacijskog kapaciteta vina